Kurilni odbor Cankarjeva

Kurilni odbor Cankarjeva

Seznam članov Kurilni odbor Cankarjeva 

Metelko Ivan – Cankarjeva 5

Ulaga Darko – Velenjska 10

Kolar Sandi – Velenjska 11

Klinar Bojan – Velenjska 9

Tominšek Marjeta – Trubarjeva 1

Zajc Vinko – Trubarjeva 3

Grabner Ivanka – Efenkova 1

Vodušek Vinko – Efenkova 2

 

Izvleček zapisnika 23. seje Cankarjeva 5

 

VSI UPORABNIKI

TOPLOTNE ENERGIJE  –  KOTLOVNICA CANKARJEVA 5

I  Z  V  L  E  Č  E  K    I Z    Z  A  P  I  S  N  I  K  A

 

 1. seje Kurilnega odbora Cankarjeva, ki je bila dne 27. 6. 2017 ob 18.00 v skupnem prostoru stanovanjske stavbe Cankarjeva 5, Žalec.

Sprejeti so bili naslednji SKLEPI:

 1. Člani KO vzamejo na znanje podano poročilo o realizaciji sklepov 19. seje KO.
 1. Člani kurilnega odbora potrdijo finančno poročilo prihodkov in odhodkov za kurilno sezono 2016/2017.
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo porabo EL kurilnega olja v višini 76.208 l za kurilno sezono 2016/2017.
 1. Zaloga 4000 l EL kurilnega olja, iz kurilne sezone 2016/2017, se prenese v kurilno sezono 2017/2018.
 1. Člani naročijo nabavo EL olja po znižani ceni 0,77 €/l.
 1. Člani KO potrdijo strošek fiksnega dela ogrevanja za kurilno sezono 2017/2018, v višini 0,12 €/ m2.
 1. Člani Kurilnega odbora opozarjajo, da nepooblaščene osebe nimajo vstopa v kotlovnico.
 1. Člani Kurilnega odbora pozovejo vse uporabnike toplotne energije, da se problem v zveza z ogrevanjem takoj javi upravniku ali kurjaču, ne na koncu kurilne sezone.
 1. Člani Kurilnega odbora naročijo strokovni službi Sipra, da uredi vsa potrebna dela v zveza z zalogovnikom za stanje mirovanja.

 

 1. seje Kurilnega odbora Cankarjeva, ki je bila dne 5. 7. 2016 ob 17.00 v skupnem prostoru stanovanjske stavbe Cankarjeva 5, Žalec.

Sprejeti so bili naslednji:

SKLEPI:

 1. Člani KO vzamejo na znanje podano poročilo o realizaciji sklepov 18. seje KO.
 1. Člani kurilnega odbora potrdijo finančno poročilo prihodkov in odhodkov za kurilno sezono 2015/2016.
 1. Člani kurilnega odbora vzamejo na znanje poročilo o neplačnikih stroškov ogrevanja, po stanju na dan 30. 4. 2016
 1. Iz dnevnega reda vabila se v bodoče črta točka o pregledu poročil neplačnikov.
 1. Seznanitev o skupnem znesku dolga bo na naslednjih sejah v finančnem poročilu prihodkov in odhodkov.
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo porabo EL kurilnega olja v višini 70.631 l za kurilno sezono 2015/2016, kot tudi porabo 573,73 MWh.
 1. Člani Kurilnega odbora sklenejo, da se spremlja cena EL kurilnega olja in se ga nabavlja sproti, če so zagotovljena sredstva za to.
 1. Člani KO potrdijo strošek fiksnega dela ogrevanja za kurilno sezono 2016/2017, v višini 0,13 €/ m2, z DDV-jem.
 1. Strokovna služba Sipra skliče predstavitveni sestanek možnosti priključitve na centralno razvodno omrežje mesta Žalec in nanj vabi predstavnike ZL in člane KO-ja.
 1. Člani KO dovolijo, da se na novo spletno stran objavi seznam članov z naslovi zgradb, ki jih zastopajo, kot tudi izvlečki iz zapinikov zadnjih pet let.

 

 1. seje Kurilnega odbora Cankarjeva, ki je bila dne 30. 6. 2015 ob 17.00 v skupnem prostoru stanovanjske stavbe Cankarjeva 5, Žalec.

Sprejeti so bili naslednji:

SKLEPI:

 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo finančno poročilo za kurilno sezono 2014/2015.
 1. Člani Kurilnega odbora vzamejo na znanje poročilo o neplačnikih stroškov ogrevanja, po stanju na dan 30. 4. 2015.                                
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo porabo EL kurilnega olja za kurilno sezono 2014/2015 v višini 67.701 l.
 1. Strokovna služba Sipra preuči možnost porabe sredstev, od dolga do 30. 11. 2015, za nabavo EL kurilnega olja.
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo ceno ogrevanja za fiksni del ogrevanja za kurilno sezono 2015/2016 v višini 0,13 €/m2.
 1. Člani KO naročijo pregled izolacije v kinetah. V primeru nastanka stroška sanacije primarnih razvodov se lastniki s pisni sklepom odločijo glede razdelitve in obremenitve nastalih stroškov.

 

 1. seje Kurilnega odbora Cankarjeva, ki je bila dne 2. 7. 2014 ob 17.00 v skupnem prostoru stanovanjske stavbe Cankarjeva 5, Žalec.

Sprejeti so bili naslednji:

SKLEPI:

 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo finančno poročilo za kurilno sezono 2013/2014.
 1. Sestavi se pregled del, ki jih zajema strošek upravljanja kotlovnice in se priloži k zapisniku.
 1. Pregleda se zavarovalna polica in se ugotovi ustreznost zavarovanja za kotlovnico.
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo porabo EL kurilnega olja za kurilno sezono 2013/2014 v višini 60.194 l.
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo ceno ogrevanja za fiksni del ogrevanja za kurilno sezono 2014/2015 v višini 0,13 €/m2
 1. Upravnik pripravi plan vzdrževalnih del po posameznih toplotnih postajah.
 1. Kurilni odbor je bil seznanjen z možnostjo priključitve na toplovodni sistem v Žalcu. Obrazložijo, da trenutno potekajo še ostale investicije na stavbah in bodo o tem v nadaljevanju odločali etažni lastniki.

 

 1. seje Kurilnega odbora Cankarjeva 5, Žalec, z dne 18. 7. 2013, za spremljanje problematike v zvezi s toplotnim ogrevanjem v mestu Žalec.

Sprejeti so bili naslednji:

SKLEPI:

 1. Člani kurilnega odbora potrdijo poročilo o realizaciji sklepov 15. seje KO.
 1. Člani KO potrdijo finančno poročilo za kurilno sezono 2012/2013.
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo porabo EL kurilnega olja za kurilno sezono 2012/2013 v višini 75.596 l.
 1. Člani kurilnega odbora predlagajo lastnikom stanovanj stanovanjskih objektov Velenjska 10, Efenkova 1 in Trubarjeva 3, da zagotovijo sredstva za nabavo in vgradnjo novih avtomatik za uravnavanje toplotne energije v toplotnih postajah.
 1. Člani kurilnega odbora razrešijo Muck Marijo in imenujejo novega člana Klinar Bojan-a za zgradbo Velenjska 9.
 1. Člani kurilnega odbora razrešijo Krajnc Angelo in imenujejonovo članico Tominšek Marjeto tza zgradbo Trubarjeva 1.