Kurilni odbor Žalec

 

Priimek in ime člana

Zastopa interese lastnikov:

Kontakt

1.

ROJNIK Vlado

Čopova 1 – 6

 041 976 888
2.

ŽGANK MEŽA Tatjana

I. in II. Osnovna šola Žalec

03 713 24 22

(I. OŠ Žalec)

3.

VOGRINC Milan

Heroja Staneta 2 – 7

031 391 319

4.

KOLAR Blaž

Bevkova 5 – 12

041 642 354

5.

KOBAL ŠORLI Petra

Stanovanja in poslovni prostori v večstanovanjskih zgradba, last Občine Žalec

03 713 64 74

(Občina Žalec)

6.

STARIČ ŽIKIČ Natalija

Vrtci Občine Žalec

03 713 14 66 

(Vrtci OŽ)

7.

CIMERMAN Tilen

Florjana Pohlina 1 – 4

Bratov Letonja 1 – 3

041 481 184

8.

KUGLER Zvonimir

Kidričeva 1 – 7

Prežihova 1, 3, 5

Tomšičeva 1, 1a

041 562 663

9.

KOSI

Stanislav

Mestni trg 2 – 7

Aškerčeva 1, 3

040 726 251

I  Z  V  L  E  Č  K  I    I Z    Z  A  P  I  S  N  I  K  O  V

59. seje Kurilnega odbora v zvezi s toplotnim ogrevanjem v mestu Žalec, ki je bila dne 28. 6. 2017 ob 16. 00 uri v sejni sobi podjetja SIPRO, d.o.o, Žalec

 

SKLEP 1/1:

Člani KO vzamejo na znanje informacijo o realizaciji sklepov 58. seje Kurilnega odbora. Ime g. Rojnika se popravi.

SKLEP 2/1:

Člani Kurilnega odbora potrdijo obračun prihodkov in odhodkov za kurilno sezono 2016/2017. – priloga 1

SKLEP 3/1:

Kurilni odbor vzame na znanje poročilo o stroških, porabi plina, pregled skupno proizvedenih MW/h, mesečni popisi ter povprečnih temperatur za kurilno sezono 2016/2017. – priloga 2

SKLEP 4/1:

Člani KO potrdijo kalkulacijo fiksni del cene toplotne oskrbe za kurilno sezono 2017/2018. – priloga 3

SKLEP 4/2:

Člani KO potrdijo plan tekočega vzdrževanja za kurilno sezono 2017/2018. – priloga 4

SKLEP 4/3:

Člani KO potrdijo predlog stroškov upravljanja za kurilno sezono 2017/2018.

SKLEP 4/4:

Člani KO potrdijo povprečni fiksni strošek ogrevanja v višini 0,25 €/ m2, z DDV-jem. Cena velja od 1. 7. 2017 dalje. – priloga 5

SKLEP 4/5:

Akontacije za kurilno sezono 2017/18 se oblikujejo na podlagi dejanske porabe pretekle kurilne sezone, za vsakega odjemnika toplotne energije, pričakovanih stroškov porabe zemeljskega plina in električne energije, ob upoštevanju temperaturnega povprečja.

SKLEP 4/6:

V primeru preseženih stroškov se takoj skliče korespondenčna seja KO.

SKLEP 4/7:

Člani KO želijo k zapisniku priloženo tabelo povprečnega fiksnega stroška ogrevanja za zadnjih 10 let. – priloga 6

SKLEP 5/1:

Člani Kurilnega odbora potrdijo plan investicijskih stroškov za kurilno sezono 2017/2018. – priloga 7

SKLEP 5/2:

Plan predvidenih stroškov za vrtce, šole in zavode se zagotovi iz občinskega proračuna. Sredstva direktno pridobi Sipro, po predloženem predračunu in se dogovori za realizacijo.

SKLEP 6/1:

Člani KO vzamejo na znanje informacijo o vpisu kotlovnic v kataster stavb.

SKLEP 6/2:

Nadzornemu odboru večstanovanjske zgradbe Tomšičeva 1 se pošlje dopis, kot odgovor na njihov prispeli dopis.

SKLEP 6/3:

Člani KO se strinjajo, da se bistvo gradiva sej objavljajo na spletni strani Sipra.

 

58. seje Kurilnega odbora v zvezi s toplotnim ogrevanjem v mestu Žalec, ki je bila dne 14. 12. 2016 ob 16. 00 uri v sejni sobi podjetja SIPRO, d.o.o, Žalec.

  1. Člani KO vzamejo na znanje informacijo o realizaciji sklepov 57. seje Kurilnega odbora.
  2. Kurilno odbor razreši člana Branka Zagoričnika in potrdi novoizvoljenega člana v KO, Stanislava Kosija.
  3. Kurilni odbor vzame na znanje informacijo o vpisu kotlovnice v kataster stavb in ZK.
  4. Kurilni odbor vzame na znanje poročilo o obratovanju in vzdrževanju toplotnega sistema in kotlarne za leto 2016.
  5. Člani Kurilnega odbora zadolžijo strokovno službo Sipra, da pozove Občino Žalec, da čim prej uredijo vpis kotlarn v kataster stavb in zemljiško knjigo, da se lahko sproži postopek kogeneracije.

 

 1. seje Kurilnega odbora v zvezi s toplotnim ogrevanjem v mestu Žalec, ki je bila dne 29. 6. 2016 ob 16. 00 uri v sejni sobi podjetja SIPRO, d.o.o, Žalec.
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo obračun prihodkov in odhodkov za kurilno sezono 2015/2016.
 1. Člani Kurilnega odbora vzamejo na znanje poročilo o dolgu po stanovanjskih objektih in uporabnikih, na dan 30. 4. 2016.
 1. Kurilni odbor vzame na znanje poročilo o stroških, porabi plina, pregled skupno proizvedenih MW/h, mesečni popisi ter povprečnih temperatur za kurilno sezono 201/2016.
 1. Člani KO potrdijo kalkulacijo fiksni del cene toplotne oskrbe za kurilno sezono 2016/2017.
 1. Člani KO potrdijo plan tekočega vzdrževanja za kurilno sezono 2016/2017.
 1. Člani KO potrdijo predlog stroškov upravljanja za kurilno sezono 2016/2017.
 1. Člani KO potrdijo povprečni fiksni strošek ogrevanja v višini 0,24 €/ m2, z DDV-jem. Cena velja od 1. 7. 2016 dalje.
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo plan investicijskih stroškov in razdelilnik stroškov za kurilno sezono 2016/2017.
 1. Člani KO potrdijo predlog razširitve in obnov toplovoda v letih 2015-2025.

 

 1. seje Kurilnega odbora v zvezi s toplotnim ogrevanjem v mestu Žalec, ki je bila dne 15. 12. 2015 ob 16. 00 uri v sejni sobi podjetja SIPRO, d.o.o, Žalec.
 1. Člani KO se strinjajo s pričetkom postopka vpisa v Zemljiško knjigo s stanjem na dan 15. 12. 2015.
 2. Člani KO potrdijo zmanjšanje priključne moči za GD Žalec na 170 kW, s 1. 1. 2016.
 3. Člani KO zavrnejo vlogi lastnikov stanovanj večstanovanjskih zgradb Bevkova 10 in Kidričeva 2 za zmanjšanje odjemne moči, zaradi pomanjkljivo zahtevane dokumentacije.
 4. Člani KO pozovejo Sipro k izdelavi nove tabele Srednjeročni plan vzdrževalnih del na toplovodnem razvodnem omrežju (2015–2020), z ovrednotenjem in deleži ter imeni ulic pri odsekih. Do predlogu se bodo člani KO opredelili preko korespondenčne seje.
 5. Člani KO se strinjajo, da Sipro pripravi članek za časopis Utrip.

 

TOPLOVODNO OMREŽJE ŽALEC-KOTLARNA CENTER
 predvidene razširitve in obnove toplovoda ŽALEC 2013/2020
plan 1/leto odsek obnova/razširitev cca dolžina realizacija/plan 2
2013 Fl. Pohlina do sodišča, ZD razširitev 290 m realizirano
2013 Gasilski dom- Fl.Pohlina obnova 320 m realizirano
2017 Kotlovnica-Heroja Staneta obnova 260 m realizirano
2014 Fl.Pohlina razširitev 160 m delno realizirano
2015 I.OŠ, kotlovnica Velenjska razširitev 230 m 2016-2017
2014 Kidričeva-kotlovnica obnova 85 m 2016-2017
2016 Kotlovnica-mestni trg obnova 260m 2016
2018 Kotlovnica – Mestni trg obnova 190 m 2017
2014 TC-Banka Celje obnova 20 m 2017
2014 Jašek KD-I.OŠ obnova 135 m 2018
2015 Kidričeva – kotlovnica obnova 230 m 2018
2019 Kidričeva – Bevkova obnova 276 m 2019
2020 Kidričeva 2 do 7, Tomšičeva obnova 188 m 2020

 

 

 1. seje in 54. seje Kurilnega odbora, ki sta bili dne, 17. 6. 2015 in 9. 7. 2015.

 

 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo obračun prihodkov in odhodkov za kurilno sezono 2014/2015.
 2. Do naslednje seje Kurilnega odbora se izdela seznam dolžnikov, ki so v izvršbi ter s priloženim poročilom o poteku pravdnih postopkov.
 3. Člani Kurilnega odbora vzamejo na znanje poročilo o dolgu po stanovanjskih objektih in uporabnikih, na dan 30. 4. 2015.
 4. Kurilni odbor vzame na znanje poročilo o porabi plina, MWh, porabi energije stanovanjskih stavb in povprečnih temperatur za kurilno sezono 2014/2015.
 5. Kurilni odbor potrdi plan vzdrževalnih del za kurilno sezono 2014/2015.
 6. Akontacije za kurilno sezono 2015/16 se oblikujejo na podlagi dejanske porabe, za zadnje tri kurilne sezone (12/13, 13/14 in 14/15), za vsakega odjemnika toplotne energije, pričakovanih stroškov porabe zemeljskega plina, ob upoštevanju temperaturnega povprečja. V primeru presežnih stroškov se takoj skliče seja.
 7. Člani Kurilnega odbora potrdijo obnovo plana predvidenih stroškov za kurilno sezono 2015/2016.
 8. Člani Kurilnega odbora, po prejetju specifikacije stroškov plač, preko korespondenčne seje, potrdijo kalkulacijo cene ogrevanja za kurilno sezono 2015/2016, strošek upravljanja za kurilno sezono 2015/2016 in povprečni fiksni strošek ogrevanja v višini 0,24 €/m2 za kurilno sezono 2015/2016.